Rok założenia : 1991
Teren działania: Polska i środowiska polonijne
w różnych krajach
Liczebność: około 1100 członków rzeczywistych
i wiele tysięcy sympatyków
Przywódca: Regent Polski i PRM Leszek
Wielki Książę WIERZCHOWSKI, Wielki Kniaź
Ukrainy-Rusi, Kniaź Imperium Rosji, Emir Tatarów


Na zdjęciu : Jego Królewska Wysokość Regent Polski
i PRM Leszek Wielki Książę Wierzchowski z Małżonką
Zofią Wielką Księżną Nawarską - Wierzchowską.

Foto: Stefan hr. Długoszewski      

Hasło PRM: BÓG - KRÓL - HONOR - OJCZYZNA

Polski Ruch Monarchistyczny wydaje czasopismo pt. "Nowa Monarchia" W 1994 r. PRM powołał charytatywną Fundację "Polska Korona", która wyłoniła spośród swoich działaczy świecki Zakon Rycerzy Polskiej Korony - jednostkę elitarną, w skład której wchodzą przedstawiciele arystokracji
i zamożnej szlachty, profesorowie wyższych uczelni, inteligencja oraz właściciele firm.

Polski Ruch Monarchistyczny ma prawo potwierdzania starych tytułów szlacheckich
i arystokratycznych i nadawania nowych za zasługi: dla dobrego imienia Polski/twórcze, naukowe, rozwój gospodarczy kraju/, za działalność charytatywną i krzewienie idei monarchii.

Ponadto PRM za zasługi nadaje ordery i odznaczenia monarchistyczne. Natomiast wyłącznie za twórczy wkład w rozwój idei monarchistycznej nadawany jest tytuł Doktora Monarchii.


Na zdjęciu: Akt nadania tytułu hrabiowskiego dla Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Dominikany w Watykanie Cesara Ivana Feris Paiewonskiego przez Regenta Polski i Polskiego Ruchu Monarchistycznego Leszka Wielkiego Księcia Wierzchowskiego.

Warunki przyjęcia do PRM
Zarówno Członek i Sympatyk PRM musi mieć szacunek i autorytet w swoim środowisku społecznym, być osobą co najmniej ze średnim wykształceniem i co najmniej średnio zamożną. Nie jest wymagane szlacheckie czy arystokratyczne pochodzenie. Członek PRM musi mieć polskie obywatelstwo i być osobą pełnoletnią - tych wymogów nie muszą spełniać Sympatycy. Członkiem lub Sympatykiem PRM zostaje się po nadesłaniu do Rady Regencyjnej PRM/adres - jak wyżej/:podania o przyjęcie w poczet Członków lub Sympatyków, życiorysu, ankiety personalnej z 2 fotografiami legitymacyjnymi i wypełnieniu Deklaracji Członkowskiej /Sympatyka/PRM. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata do grona Członków lub Sympatyków decyzję podejmuje Rada Regencyjna PRM. Deklarację Członkowską lub Sympatyka otrzymuje Kandydat po pozytywnym jego zaopiniowaniu przez Radę Regencyjną Polskiego Ruchu Monarchistycznego.

Prorok polskiej monarchii
Podobno nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, przynajmniej dla zawistnych. A jednak !...

Oto niektóre z dowodów uznania Regenta Polski i Polskiego Ruchu Monarchistycznego Leszka Wielkiego Księcia WIERZCHOWSKIEGO;

Nadanie tytułu emira /księcia/


Nadanie Orderu Króla Daniły Halickiego/ L.W.Ks.Wierzchowski był
drugim Polakiem - po Papieżu Janie Pawle II - który otrzymał to
wysokie odznaczenie/


Nadanie stopnia generała - majora


Dyplom Akademika Międzynarodowej Akademii Informatyzacji przy ONZDLACZEGO MONARCHIA?