Aktualności PRM


Monarchiści i judasze Państwo zastanawiacie się zapewne, skąd w Polsce wzięły się różne organizacje "monarchistyczne" zamiast jednego silnego, mówiącego jednym głosem i występującego pod wspólnym sztandarem Polskiego Ruchu Monarchistycznego ? Otóż w 1991 r. jako pierwsza w powojennej Polsce partia pro królewska ponad politycznymi podziałami został zarejestrowany Polski Ruch Monarchistyczny, którego Regentem-Inicjatorem był Leszek książę Wierzchowski. Z czasem Ruch zaczął rozwijać się tak bardzo dynamicznie, że podobnie jak wiele innych partii i organizacji został poddany działaniom dezinformacyjnym i dezintegracyjnym - tak , aby wypaczyć jego założenia programowe, wniknąć w jego struktury, sterować nimi nieodpowiedzialnie, pozbawić Wierzchowskiego funkcji Regenta lub doprowadzić do osłabienia (rozbicia) PRM. To ostatnie przedsięwzięcie częściowo powiodło się . Reszty dopełniły przesadne aspiracje regionalnych liderów PRM - amatorów nie posiadających odpowiedniego politycznego przygotowania i praktyki w kierowaniu organizacją monarchistyczną. A więc - nie posiadających tego , co odróżnia od nich i wyróżnia Wierzchowskiego. Stąd partia pod przywództwem Regenta Polski i PRM Leszka W. Ks. Wierzchowskiego stała się wzorem do naśladowania.... Tak np. liderzy niektórych "odszczepieńczych" ugrupowań zaczęli przyjmować tytuł regentów/ co Regent Wierzchowski usankcjonował, to uzurpatorzy ściągnęli z niego i przypisali sobie !/,kopiować założenia programowe "Statutu PRM" i innych dokumentów organizacyjnych/ sami nie potrafili twórczo rozwijać idei nowoczesnej dziedzicznej monarchii konstytucyjnej !/, próbują potwierdzać lub nadawać tytuły szlacheckie /lecz zainteresowani tym - co potwierdzają fakty -często wolą otrzymać potwierdzenie starego szlachectwa, tytuł szlachecki czy odznaczenie od cieszącego się niekwestionowanym autorytetem w Polsce i poza jej granicami Leszka W. Ks. Wierzchowskiego!/ etc. etc. Natomiast dziennikarze uczestniczący w konferencjach prasowych czy uroczystościach tychże organizacji, g d y d o w i a d u j ą s i ę , ż e n i e m a t a m W i e r z c h o w s k i e g o ! -traktują te organizacje tak, jak na to zasługują... / Przykłady potwierdzają, że dzielą się ludowcy, lewica, prawica i inne ugrupowania. Wydawałoby się, że nie dotyczy to monarchistów, a jednak... Również po kilka różnych -często zwalczających się - organizacji monarchistycznych działa we Francji, Hiszpanii, a w Rosji jest ich... ponad trzysta!/ W takich okolicznościach z Polskiego Ruchu Monarchistycznego wyodrębniło się kilka grupek "monarchistycznych". Niektóre z nich znów się podzieliły lub... wykruszyły i zaprzestały działalności. W ten sposób Polski Ruch Monarchistyczny - "nie przykładając ręki"- oczyszczony został z ludzi niegodnych noszenia legitymacji PRM. I organizacja rozwija się odpowiedzialnie, przykładnie, zyskując coraz większe uznanie - zwłaszcza poza granicami kraju...I co jest charakterystyczne - PRM konsekwentnie nie polemizuje i nie odpowiada na oszczerstwa rzucane pod jego adresem przez "odszczepieńców", niedoinformowane lub źle poinformowane niektóre massmedia, a także przez osoby, które oszczerstwa biorą za dobrą monetę, nie znając prawdy o Polskim Ruchu Monarchistycznym, o Wierzchowskim i tp. Być może liderzy takich "odszczepieńczych" kanapowych organizacji nie powiedzieli tej prawdy swoim członkom ? Być może nie powiedzieli swoim członkom także tego, że Regent Wierzchowski nadał im tytuły arystokratyczne, których używają! I odznaczenia, którymi się pysznią, a oni -zawiedli zarówno Regenta Polski i PRM Leszka Wielkiego Księcia Wierzchowskiego i Polski Ruch Monarchistyczny - wcześniej przysięgając im wierność na "Pismo Święte" i miecz wobec wielu świadków! Potwierdzają to archiwalne filmy dokumentalne i liczne fotografie ze Zjazdów Polskiego Ruchu Monarchistycznego. I o tym warto wiedzieć! Tę prawdę trzeba znać. Ot, co!... Polski Ruch Monarchistyczny w 2006 roku _________________________________________ W y b r a n e w y d a r z e n i a i f a k t y " Wiosną 2006 r. Polski Ruch Monarchistyczny zorganizował Zjazd Delegatów PRM, który odbył się w Zamku Sieleckim w Sosnowcu. Zasłużonym działaczom nadano odznaczenia. Natomiast Starosta PRM w Sokolej Górze Mariusz Witkowski z Warszawy za zasługi został uhonorowany dziedzicznym polskim tytułem hrabiowskim. " 7 września 2006 r. Rada Regencyjna PRM na posiedzeniu w Katowicach przyjęła uchwałę, w myśl której Polski Ruch Monarchistyczny jako spadkobierca i kontynuator tradycji monarchistycznych w Polsce, zgodnie ze "Statutem PRM" podjął się nadawania Orderu św. Stanisława osobom zasłużonym. Order św. Stanisława nadawany przez PRM jest - po Orderze Regencji na Wielkiej Wstędze z Gwiazdą - drugim co do ważności orderem w PRM. Natomiast dla osób, które z różnych względów nie mogą otrzymać Orderu Regencji - jest odznaczeniem najwyższym. Ustanowiono cztery klasy Orderu św. Stanisława. Powołano Wielką Kapitułę w osobach: Wielki Mistrz - Leszek Wielki Książę Wierzchowski, Wielki Kanclerz - Bogdan książę Olek von Myslowitz oraz Sekretarz Wielkiej Kapituły - Józef baron Krasucki. Osobom wchodzącym w skład Wielkiej Kapituły Order św. Stanisława przysługuje z urzędu. " Z okazji jubileuszu XV -lecia utworzenia Polskiego Ruchu Monarchistycznego odbył się w dniach 9 - 10 września 2006 r. Zjazd Delegatów Polskiego Ruchu Monarchistycznego w Krakowie. W krajowych polskich massmediach - jak nigdy w minionym piętnastoleciu! - była totalna blokada informacji na ten temat /cenzura prawicy przez prawicę!?/. W intencji PRM w dn. 10 września odprawiona została uroczysta msza święta w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Natomiast oficjalne uroczyste podsumowanie piętnastoletniej działalności PRM miało miejsce na Sali Pompejańskiej w historycznej Restauracji "Wierzynek" przyRynku Głównym. Na uroczystość przybyli honorowi goście m.in. z zagranicy oraz zagraniczni dziennikarze z USA, Kanady i Ukrainy. Dziennikarzy krajowych - jak nigdy! - nie było. Zasłużone osoby uhonorowano odznaczeniami. Order św. Stanisława /klasy II/ otrzymali przedstawiciele Ukrainy: Wielki Kniaź Wołodymir Niecziporuk /parlamentarzysta/ oraz Najwyższy Ataman Międzynarodowego Związku Kozactwa gen. Aleksander Horofeyko. Natomiast ukraińscy goście uhonorowali Regenta Polski i PRM Leszka W.Ks. Wierzchowskiego nadaniem mu stopnia generała-majora i uznali go za Przedstawiciela International Union of Cossacks w Polsce. Generalskie nominacje otrzymalitakże: Bogdan książę Olek von Myslowitz, Stefan hrabia Długoszewski oraz Józef baron Krasucki.. Regent Polski i PRM Leszek W. Ks. Wierzchowski za wieloletnią, wzorową i zaangażowaną działalność na rzecz rozwoju Polskiego Ruchu Monarchistycznego uhonorował polskim dziedzicznym tytułem hrabiowskim Wiesławę i Marcelego Szczerkowskich z Łodzi. "Fundacja POLSKA KORONA - założona przez Polski Ruch Monarchistyczny w 1994 roku - realizując swoje założenia statutowe m.in. przekazała kilku szkołom komplety plansz pt. "Poczet królów i książąt polskich" wg J. Matejki. Charytatywna działalność Fundacji spotkała się z dużą życzliwością obdarowanych, co potwierdzają liczne pisemne podziękowania i życzenia pomyślnego rozwoju Fundacji POLSKA KORONA. "Fundacja POLSKA KORONA i Redakcja ogólnopolskiego Miesięcznika Literackiego "AKANT"/ wychodzącego w Bydgoszczy, a dostępnego przede wszystkim w EMPiK - ach na terenie całego kraju/ przeprowadziły w 2OO6 r. już II edycję Konkursu literackiego pt. "Inspiracje Wierzchowskim" / I edycja odbyła się w 2005 roku/. Uczestnicy konkursu nadsyłali do Redakcji "Akantu" swoje utwory o osobie i twórczości Leszka Wierzchowskiego. Najlepsze z nich były drukowane na bieżąco, a ich autorom przyznano nagrody. D o d a j m y: Leszek Wierzchowski - członek Związku Literatów Polskich jest m.in. autorem współczesnej epopei poetyckiej - dramatu paradokumentalnego pt. "Millenium" / kilka wydań!/ o wydarzeniach sierpniowych w Gdańsku w 1980 roku , a także trylogii świetnych fraszek: "Manifest erotyczny" ,"Dziwne stany świadomości" oraz "Imionnik zakochanych". Każdy z tych zbiorów stanowi samoistną całość kompozycyjną, a wszystkie razem znakomicie się uzupełniają. Za twórczość literacką otrzymał szereg nagród, m.in. był nominowany do ZłotegoLauru Umiejętności i Kompetencji. W 2005 r. ukazała się antologia pt. "Z fraszką przez stulecia /XV-XX wiek/" pod red. J. Bułatowicza / poprzednio podobną antologię przed półwieczem opracował J. Tuwim ! /, w której - oprócz fraszek takich autorów, jak Rej, Kochanowski, Fredro, Boy-Żeleński, Sztaudynger czy Lec - znalazło się szereg fraszek Leszka Wierzchowskiego. Tym samym Wierzchowski został zaliczony w poczet elitarnego grona klasyków polskiej fraszki!

XV lat PRM
W ramach obchodów XV-lecia działalności Polskiego Ruchu Monarchistycznego Regent Polski i PRM Leszek Wielki Książę Wierzchowski na Zamku Sieleckim w Sosnowcu 23 kwietnia 2006 uhonorował zasłużonych działaczy PRM nadaniem tytułów arystokratycznych i odznaczeń. Tytuł hrabiowski otrzymał Mariusz Jan Witkowski z Warszawy, tytuł baronowski - Stanisław Balowski ze Środy Śląskiej. Kilku członków PRM zostało wyróżnionych Złotym Krzyżem im. W.Ks. Wierzchowskiego. Jubileuszowe uroczystości zapowiedziano także w innych miastach Polski.

Uroczystość w Gnieźnie Niedawno w Gnieźnie odbył się dwudniowy Zjazd Polskiego Ruchu Monarchistycznego, podczas którego ukonstytuowane zostało Starostwo Gnieźniskie PRM, a jego Starostą został mianowany Henryk Kaczmarek. Polski Ruch Monarchistyczny podjął uchwałę w sprawie zbliżających się wyborów samorządowych. Członkowie PRM będą uczestniczyć w wyborach, reprezentując swoją organizację samodzielnie w miejscowościach, gdzie PRM jest już dobrze zorganizowany. Natomiast w innych miejscowościach w kraju wejdą w skład różnych ugrupowań społecznych. Głównym założeniem programowym PRM będzie walka z bezrobociem. Po uroczystej mszy św. w Katedrze Gnieźnieńskiej odbyła się oficjalna część Zjazdu PRM, na którą przybyli zaproszeni honorowi goście z Czech: krewny królowej Elżbiety II-ej Jego Wysokość Tomasz Zygmunt książę Rohan-Hauke i Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego św. Wacława Jego Ekscelencja Milan Rydlo. Goście uhonorowali Regenta Polski i PRM Leszka Wielkiego Księcia Wierzchowskiego rycerskim odznaczeniem. Natomiast Książę nadał im Złote Krzyże imienia Leszka W.Ks. Wierzchowskiego.

Regent Polski i Polskiego Ruchu Monarchistycznego Leszek W.Ks.Wierzchowskinadaje dziedziczny tytuł baronowski Wiesławie i Marcelowi Szczerkowskim z Łodzi.

Książę Regent Wierzchowski odznaczył za zasługi Starostę Gnieźnieskiego PRM Henryka Kaczmarka Orderem Regencji na Wielkiej Wstędze z Gwiazdą. Nadał także odznaczenia innym zasłużonym działaczom PRM z Gniezna. Natomiast za wieloletnie zasługi na rzecz rozwoju PRM dziedziczny tytuł baronowski otrzymali Wiesława i Marcel Szczerkowscy z Łodzi

Spotkanie kierownictwa PRM z Honorowymi Gośćmi Zjazduw Gnieźnie Tomaszem Zygmuntem księciem Rohan-Hauke, krewnym królowej Elżbiety II /drugi od lewej/ i Wielkim Mistrzem Zakonu Rycerzy św. Wacława Milanem Rydlo /pierwszy od prawej/.