Statut

Statut Polskiego Ruchu Monarchistycznego

/fragmenty/

Rozdział 1 . Postanowienia ogólne

Art.1
Polski Ruch Monarchistyczny jest partią polityczną oraz niezbywalną , niezależną i niepodzielną organizacją krajową i polonijną ponad politycznymi i religijnymi podziałami, zrzeszającą zwolenników dziedzicznej monarchii konstytucyjnej w Polsce./…/ Jednocześnie Polski Ruch Monarchistyczny jest duchowym spadkobiercą Konstytucji 3 Maja 1791 roku./…/.

Art.2
Celem Polskiego Ruchu Monarchistycznego jest zbudowanie w Polsce dziedzicznej monarchii konstytucyjnej w drodze ewolucyjnych przemian w świadomości społeczeństwa poprzez realizację Deklaracji Ideowo-Programowej PRM,a także Statutu PRM. Polski Ruch Monarchistyczny do działań tych zalicza:

1. Uczestniczenie w wyborach parlamentarnych i samorządowych, a także wyrażanie swojego stosunku do przemian zachodzących w Rzeczypospolitej Polskiej i w świecie
2. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi
3. Prowadzenie działalności propagandowej.
4. Kontynuowanie najlepszych obyczajów i tradycji polskich, rodowych, rodzinnych i regionalnych
5. Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu takich wartości, jak patriotyzm, honor, uczciwość, godność osobista i narodowa, autorytet, rodzina, szacunek do Urzędu Prezydenta RP, a w przyszłości do Majestatu Króla.
6. Potwierdzanie starych i nadawanie nowych tytułów szlacheckich i arystokratycznych za zasługi
7. Nadawanie monarchistycznych odznaczeń, medali i orderów
8. Obejmowanie patronatem ochrony zabytków i ochrony środowiska naturalnego
9. Zakładanie fundacji, stowarzyszeń, świeckich zakonów rycerskich, klubów, szkół
10. Prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej,
11. Podejmowanie innych działań dla realizacji celów PRM

 

Rozdział 2. Członkowie partii

Art. 6, 1-2.
Członek partii ma obowiązek /…/ systematycznie opłacać składki członkowskie. Członek rzeczywisty partii nie może pod groźbą wykluczenia z PRM należeć do innych partii politycznych, a także do organizacji, których działalność osłabiałaby dyscyplinę partyjną PRM. Wszelkie kontakty z innymi partiami i organizacjami, także monarchistycznymi, mogą mieć miejsce za wiedzą i zgodą Regenta.

 

Rozdział 6. Przedstawicielstwa zagraniczne

Art.51. 1.
Na czele przedstawicielstwa zagranicznego stoi Legat Regencji w randze Ministra Rady Regencyjnej PRM oraz jego Zastępca./…/. Legata Regencji oraz jego Zastępcę powołuje Regent na czas określony /…/.

Art. 52.
Do przedstawicielstw zagranicznych stosuje się odpowiednie przepisy Prawa Międzynarodowego dotyczące Misji Specjalnych oraz przepisy zawartych umów.

 

Rozdział 7. Nadawanie tytułów

Art. 54.
1. Tytułów się nie kupuje. Są one przyznawane za zasługi.
2. Tytuły wymienione w art.54 nadaje się członkom PRM oraz osobom spoza partii, które w sposób szczególny zasłużyły się dla dobra Polski, społeczeństwa lub Polskiego Ruchu Monarchistycznego.
3. Wymogi otrzymania lub potwierdzenia tytułu szlacheckiego oraz związany z tym ceremoniał określa uchwała Rady Regencyjnej PRM.