Władze

STATUS PRAWNY

Polski Ruch Monarchistyczny jest partią polityczną. Po raz pierwszy PRM został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 30 sierpnia 1991r., po raz drugi w Sądzie Okręgowym w Warszawie 22 kwietnia 2005 r.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA, KOMPETENCJE I TRYB DZIAŁANIA

W załączonym Statucie PRM i Programie PRM. Poza tym Regent PRM zwołuje:

Posiedzenie Rady Regencyjnej PRM
Zgromadzenie Delegatów PRM
Zjazd Delegatów PRM

Do obowiązków Wielkiego Kanclerza PRM i Kanclerza PRM należy prowadzenie kancelarii Rady Regencyjnej PRM.

Urzędujący Książęta terenowi PRM zwołują zebrania członków i sympatyków na swoim terenie.

STRUKTURA PRM

Księstwo Warszawskie PRM
e-mail: hphotel@hotmail.com

Księstwo Łódzkie PRM
e-mail: megi55@autograf.pl

Księstwo Śląskie PRM
e-mail: wierzchowski-leszek@wp.pl

MAJĄTEK PRM

Polski Ruch Monarchistyczny nie posiada majątku trwałego. Zgodnie z Ustawą o partiach politycznych PRM nie prowadzi działalności gospodarczej. Członkowie PRM płacą składki członkowskie na konto bankowe PRM.

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Spotkania przedstawicieli organów terenowych PRM z osobami zainteresowanymi, a także korespondencyjnie, telefonicznie i e-mailem.

INFORMACJE O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH
I ARCHIWACH ORAZ SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH
W NICH ZAWARTYCH

Na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami prawa.